ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur de wijkvereniging nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 5 november 2019 om 20:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 5 NOVEMBER 2019

01. OPENING DOOR DE VOORZITTER

02. INGEKOMEN STUKKEN EN/OF MEDEDELINGEN

03. VERSLAG NIEUWBOUW

04. NOTULEN LEDENVERGADERING D.D. 9 OKTOBER 2018

05. JAARVERSLAG SECRETARIS

06. FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2018/2019

07. VERSLAG KASCOMMISSIE

08. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2020/2021

09. VASTSTELLEN BEGROTING 2019/2020

10. BESTUURSVERKIEZING *)

11. VERKIEZING KASCOMMISSIE **)

12. RONDVRAAG

13. SLUITING

*) Aftredend zijn:
    - Lia Wiskerke (niet herkiesbaar)
    - Wim Dijkstra (niet herkiesbaar)
    - Betsy Verhaeg (niet herkiesbaar)
    - Bart Loerakker (niet herkiesbaar)
    - Alexander Waiboer (herkiesbaar)
    - Eveline Waiboer (herkiesbaar)
    - Agnes Kant (herkiesbaar)
    - Friso Wiskerke (herkiesbaar)

  Kandidaat bestuursleden:
    - Monique van den Berg


**) Peter Kooij treedt af als voorzitter, Jolanda Loerakker wordt de nieuwe voorzitter en Truus Bijpost schuift op naar kascommissielid. Er dient een nieuwe reserve te worden gekozen.
 
Terug naar de activiteitenlijst