ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Het bestuur de wijkvereniging nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 12 oktober om 20:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 OKTOBER 2021

 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
 2. INGEKOMEN STUKKEN EN/OF MEDEDELINGEN
 3. NOTULEN LEDENVERGADERING 13 OKTOBER 2020
 4. JAARVERSLAG SECRETARIS
 5. FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 / 2021
 6. VERSLAG KASCOMMISSIE SEIZOEN 2020 / 2021
 7. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2022 / 2023
 8. VASTSTELLEN BEGROTING 2021 / 2022
 9. BESTUURSVERKIEZING *)
 10. VERKIEZING KASCOMMISSIE **)
 11. RONDVRAAG
 12. SLUITING
*) Aftredend en herkiesbaar zijn:
 • Friso Wiskerke (2e secretaris en ledenadministrateur)
 • Agnes de Boer (jeugd)
 • Eveline Waiboer (penningmeester)
**) Truus Bijpost is de nieuwe voorzitter. Patricia Braem is lid en Jolanda Loerakker is reserve lid.
 

Notulen en jaarverslag liggen vanaf begin oktober in het wijkgebouw ter inzage.

 
Terug naar de activiteitenlijst