ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur de wijkvereniging nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 10 oktober 2017 om 20:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10 OKTOBER 2017

01. OPENING DOOR DE VOORZITTER

02. INGEKOMEN STUKKEN EN/OF MEDEDELINGEN

03. NOTULEN LEDENVERGADERING D.D. 11 OKTOBER 2016

04. JAARVERSLAG SECRETARIS

05. FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2016/2017

06. VERSLAG KASCOMMISSIE

07. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018/2019

08. VASTSTELLEN BEGROTING 2017/2018

09. BESTUURSVERKIEZING *)

10. VERKIEZING KASCOMMISSIE **)

11. RONDVRAAG

12. SLUITING

*) Aftredend volgens rooster zijn:
    - Eveline Waiboer (herkiesbaar)
    - Friso Wiskerke (herkiesbaar)
    - Betsy Verhaeg (herkiesbaar)
    - Agnes de Boer (herkiesbaar)

**) Marga Kleijer treedt af, Esmerelda van der Bent wordt voorzitter en Peter Kooij schuift op naar kascommissielid. Er dient een nieuwe reserve te worden gekozen.
 
Terug naar de activiteitenlijst